รายนามผู้นำหรีดมาเคารพศพ

  • เมษายน 7, 2013

รายนามผู้นำหรีดมาเคารพศพ

1. ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
2. พล.ต.อ.อดุลย์-อรัญญาแสงสิงแก้ว ผบ.ตร.
3. พล.อ.ประยุทธ์ – รศ.นราพร จันทร์โอชา
4. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร.
5. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
6. พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์จเรตำรวจแห่งชาติ
7. พล.ต.อ.วัชรพล – รศ.ปิยานันต์ประสารราชกิจ
8. พล.ต.อ.สล้าง – พัทยา บุญนาค
9. พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุ์ม่วง รองผบ.ตร.(ปป2). (ปส.2)
10. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภที่ปรึกษาสบ.10
11. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกรประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
12. พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภาศูนย์ปฎิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์
13. พล.ต.ท. ภาณุเกิดลาภผลผบช.สตม.
14. พล.ต.ท. ไตรรัตน์อมาตยกุลรองหน.นรป. (สบ.9)
15. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงครามผบช.สกพ.
16. พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
17. พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิงคิผบช.ตชด.
18. พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
19. พล.ต.ท.จักรทิพย์ –ดร.บุษบาชัยจินดา
20. พลตำรวจโท สฤษฎ์ชัย เอนกเวียงผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
21. พลตำรวจโท สุทิน เขียวรัตน์
22. พล.ร.ท.สนทยา น้อยฉายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
23. พล.ต.ต.อรรถชัย เกิดมงคล รองผบช.ตชด.
24. พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตรรอง ผบช.ตชด.
25. พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบช.ศชต.
26. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9
27. พล.ต.ต. ปรีชาธิมามนตรี (รอง ผบช.สตม.)
28. พล.ต.ต. เทพอมรโสภิตผบก.สอ.บช.ตชด.
29. พล.ต.ต.นุชิตศรีสมพงษ์ผบก.ตม.4
30. พล.ต.ต. วิชัยเกษมวงศ์ผบก.ภ.จว.นราธิวาส
31. พล.ต.ต. ประหยัชว์บุญศรีรองผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค3
32. พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ธารีฉัตรผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
33. พล.ต.ต. พีระบุญเลี้ยงผบก.ภ.จว.ยะลา
34. พล.ต.ต.ดร.ปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
35. พล.ต.ต. ธนังค์บุรานนท์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ
36. พล.ต.ต. ประพันธ์ – คุณอภิญญาจันทร์เอม
37. พล.ต.ต. พลบูรณ์ชำนาญกุลผบก.อก.บช.ตชด
38. พล.ต.ต. สมพงษ์ชิงดวง ผบภ.ภ.จว. แม่ฮ่องสอน
39. พล.ต.ต.พงษ์สัณห์-คุณนัยนาเจริญผลารักษ์
40. พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
41. พล.ต.ต.ลิขิต สุทธะพินทุผบก.ตชด.ภาค 4
42. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคงผบก.กฝ.บช.ตชด.
43. พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบช.ศชต.
44. พล.ต.ต.โกสินธิ์-มาลี บุญสร้าง
45. พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผบก.ตชด.ภาค๓
46. พล.ต.ต.ธนายุฒม์ – นภัสนันท์วุฒิจรัสธำรง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
47. พล.ต.ต. ประหยัชว์บุญศรีรองผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค3
48. นาย สงวน ตียะไพบูลย์สินอัยการอาวุโส
49. พ.ต.อ. อำนวยพวกสนิท (รอง ผบก.ตชด. ภาค4)
50. พ.ต.อ. ธนพลโอบอ้อม ผกก.ต.ช.ด.32
51. พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผบ.ร.1 พัน 4 รอ.
52. พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภาผกก.ตชด.24
53. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุลผกก.ตชด.44
54. พ.ต.อ.ปรีชา บุญสุข ผบ.ชค.รพศ.
55. พ.ต.อ.ไพโรจน์ –คุณฉวีวรรณริมประโคน
56. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายัณประเสริฐผกก.สน.พลับพลาไชย 2
57. พ.ต.อ.สมชาย ศรีสรยุทธ์ผกก.พอ.2 บก.บช.ตชด.
58. พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสุข ผกก.ตชด.41
59. พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ รองผบก.อคพ.
60. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ มณีอินทร์
61. พ.ต.อ.จิรชาติ เจริญศรีและนายตำรวจฝ่สยปกครอง 1 รร.นรต.
62. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ อินทชาติผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
63. พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมรพร้อมข้าราชการตำรวจ กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
64. พ.ต.อ.สมชายสุวจสุวรรณ ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.
65. พ.ต.ท.ชาตรี มีรสสม รอง ผกก.3 บก.ลอ.บช.ตชด.
66. พ.ต.ท.ปิโยรส กัณหะสิริ รองผกก.สส.สน.บุคคโล
67. พ.ต.ท.คณพัฒน์ พาหุมันโตสว.สส.บก.น.2
68. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนรต.26
69. พ.ต.อ.หญิง วีณา บรรดาศักดิ์ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
70. พ.ต.ต.จิรากร อารีย์รัตนนครผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
71. พ.ต.อ.นิคม พลประสิทย์ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.และข้าราชการตำรวจ ศฝส.
72. พ.ต.อ.เชน ทรงเดช ผกก.ตชด.๑๑
73. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตาการผกก.ตชด.๓๑
74. พ.ต.อ.สนธยาแจงเจริญ ผกก.ตชด.๒๑
75. พ.ต.ต.ชิตพล สุวรรณวงศ์ (พี่ต้น)
76. พ.ต.ต.พีระ อัศวพิบูลย์พลสว.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
77. พ.ต.ต.พีระกิตต์ รัตนดาราโชคผบ.ร้อย ตชด.115
78. พ.ต.ต.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ผบ.ร้อย.ตชด.437 และข้าราชการตำรวจตชด.437
79. พ.ต.ต. วรพลบุญสิงมา สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
80. พ.ต.ต.ชูเกียรติภูกาบพลอย ผกก.บก.สส.ศชต.
81. ร.ต.อ.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ผบ.ร้อย.ตชด.343 อุ้มผาง จ.ตาก
82. ร.ต.อ.ชีวิน ฤทธิ์เรืองสว.สส.สภ.ปะเต และคณะครูฝึก ภจว.ยะลา
83. ร.ต.อ.นพโรจน์ ศุภกิตติ์ ทวีสินสวป.สน.ทองหล่อ
84. มนตรี-นาตยา เอี่ยมสำอางค์พ่อ-แม่สมมติ
85. พ.ต.ต.เตชินท์ กาญจนคลอดสว.สส.สน.บางมด
86. พ.ต.ต.หญิง สุรีย์พร มาตย์ภูธรสว.กก.บคค.บก.ตม.4
87. พ.ต.ต.ชาตเวท พงษ์ศักดิ์สว.ตม.จว.นนทบุรี
88. พ.ต.ต.คมกฤชเอกโพธิ์ สว.กก.สส.บก.น.๕
89. น.ต.วัชระ โคตรพัฒน์ผู้บังคับกองร้อยและครูฝึกหลักสูตรรบพิเศษนาวิกโยธินรุ่นที่ ๔๑
90. คุณ วันอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
91. นรต. รุ่น 59
92. คุณ เสาวนีย์อมรโสภิตประธานชมรมแม่บ้าน บก.สอ.บช.ตชด.
93. สส.ไผ่ลิตด์จังหวัดกำแพงเพชร
94. นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 56
95. นายตำรวจอารักขาวังเทเวศน์
96. อาลัยเพื่อนรักร.ร. สมุทรปราการ รุ่น 115
97. กองรบพิเศษ 3 กรม.รพศ.1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
98. นรต.58
99. หลักสูตรทบทวน SKY 2/56
100. บ.ไทยประกันชีวิต จก.(มหาชน)ผจก.ภาคอาวุโส ณิชาภา เจริญเดชรัตนะ
101. พี่หมู-พี่คิม-และพี่ๆที่รักน้อง
102. ตำรวจพลร่มหญิง รุ่น 81
103. ทีมโดดร่มกองบัญชาการกองทัพไทย
104. มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
105. น้องชมรมรักบี้นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 61
106. อ้วนและครอบครัว 033 สร.2
107. ด้วยรักและอาลัย เพื่อนๆมักกะสันพิทยา รุ่น 21
108. ข้าราชการ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
109. กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
110. นรต.62
111. อรินทรราช 26
112. ครอบครัวอยู่บำรุง
113. นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 43
114. ส.ส.ธเนศ เครือรัตน์ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
115. ชมรมรักบี้ นรต.47
116. นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 59 สังกัด บช.น.
117. ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
118. ตท.43 จปร.54
119. RECON รุ่น 41
120. ข้าราชการตำรวจ ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
121. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
122. นักบินการบินไทย
123. จปร.53
124. Sky รุ่น 2/52
125. ไพบูลย์ โคนทรงแสน – เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
126. กองร้อยรบพิเศษกองร้อยฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ
127. คณะอนุกรรมการโดดร่ม ทร.
128. ชมรมรักบี้ นรต.60
129. ตำรวจพลร่ม รุ่น 126
130. ตำรวจพลร่ม รุ่น 82/53 (ป.ตรี)
131. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย
132. หน่วยนายทหารเสริมกำลังพิเศษ
133. ชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
134. คอสเวย์ ฟาร์มาซี บางใหญ่
135. ชุดติดตาม คุณพานทองแท้ ชินวัตร
136. ตำรวจพลร่มฐานบ้านกลาง
137. ตำรวจพลร่มกองร้อยกู้ชีพ Rescue Team
138. ชมรมรักบี้ นายร้อยตำรวจรุ่นที่ 58
139. ร.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์
140. ชมรมรักบี้ นายร้อยตำรวจ รุ่น 57
141. ตำรวจพลร่ม รุ่น 49/42
142. นรต.รุ่นที่ 67 (พลร่ม)
143. ชมรมรักบี้ นายร้อยตำรวจ รุ่น 59
144. เพื่อนๆ สป.115
145. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
146. โครงการสันติภาพชีวิต
147. ทีมงานรักษาความปลอดภัย สร.2
148. สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)
149. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
150. สารวัตร 107
151. ข้าราชการตำรวจพลร่มและครอบครัว
152. ชุดล่วงหน้า สร.2
153. นักรักบี้สโมสรตำรวจ
154. ปัญญา สมจิตร และครอบครัว
155. พี่รุ่ง ป้าแต๋ว และครอบครัว
156. อาจหาญ – ญาณภัทร อยู่บำรุง
157. ร.ต.อ.ดวง อยู่บำรุง
158. ผกก.ตชด.๓๓
159. ร.ต.อ. ยศมณฑาณีผบ.ร้อย ต.ช.ด.433
160. กองร้อยส่งกำลังทางอากาศ กก.๔บก.สอ.บช.ตชด.
161. ร.ต.อ.สุรกานต์ต่วนจะโปะ รอง สว.กก.สส.บก.น.๕
162. ครอบครัวร้าน Paru
163. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๕๔/๔๖
164. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๙๙
165. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๕๕
166. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๕๓ (PARU ๕๓)
167. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๑๓๒
168. คุณนุ้ย
169. คุณเนตร
170. พี่หรีด – ไรเน่
171. นักรักบี้ นรต. ๖๕
172. ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๑
173. บริษัทคอสเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด
174. ตำรวจพลร่ม รุ่น ๕๐/๔๒