ประกาศมาลาพระราชทาน

  • เมษายน 7, 2013

 

ประกาศพวงมาลาพระราชทาน
๑. พวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒. พวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี