หนังสือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  • เมษายน 7, 2013

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณหากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเป็นบิดา  มารดา  พี่  และญาติๆ    ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพศิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว ปุราเท