Profile

  • เมษายน 7, 2013

ประวัติ
ร้อยตำรวจเอก ปิ่นทัพ ปุราเท
ผู้บังคับกองร้อย (สัญญาบัตร๒) กองกำกับ ๓
กองบังคับการ สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน


ประวัติครอบครัว

ชื่อ : ร.ต.อ. ปิ่นทัพ ปุราเท ตำแหน่ง ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
เกิด : วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๖ ปัจจุบันอายุ ๓๐ ปี – เดือน ๓ วัน
เป็นบุตรของ นาวาเอก ประพันธ์ ปุราเท ร.น. และ นาง ยาใจ ปุราเท
มีพี่-น้องร่วมบิดา – มารดา ๒ คนคือ
๑. เภสัชกรหญิง ปางทิพย์ ปุราเท สถานภาพ สมรส
๒. ร.ต.อ. ปิ่นทัพ ปุราเท สถานภาพ โสด


ประวัติด้านการศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนวัดพระสมุทรเจดีย์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
๒. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนประชานาถ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗
๓. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนมักกะสันพิทยา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
๔. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสมุทรปราการ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
๕. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
๖.สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕


คุณวุฒิเพิ่มเติม

๑. วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๐ จบหลักสูตร ตำรวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด
๒. วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๐ จบหลักสูตร การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓. วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๑ จบหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๒ จบหลักสูตร การโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๕.วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ จบหลักสูตรการรบพิเศษ แขนง การลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
๖. วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔ จบหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๐๗
๗. วันที่ ๓-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๕ Anti hijack course ตอบโต้เหตุปล้นยึดอากาศยาน SARS CAMP รัฐเพิร์ทประเทศออสเตรเลีย
๘. ๒๖ ส.ค.-๒ ก.ย. ๒๕๕๕หน่วยปฎิบัติการพิเศษSASR ณ Campbell barracks ศึกษาแนวทางการปฎิบัติงานตำรวจตระเวนชายแดน ประเทศเยอรมันนี


ประวัติการรับราชการ

๑. วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๕ได้รับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่ง ลูกแถวโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามคำสั่ง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ๓๒๐/๒๕๔๕ ลง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๕
๒. วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ประจำ รร.นรต.
๓. วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจโท ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.(สบ๑) ร้อย ปพ.๓ กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
๔. วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจเอก ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.(สบ๑) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
๕. วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๕ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
๖. ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
๗. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ รวม ๒ ปี ๖ เดือน


ประวัติการปฏิบัติราชการที่สำคัญ (ดีเด่น)

๑. ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมกำลังพิเศษ
๑.๑ วิทยุ บก.สอ.บช.ตชด.ที่ ๐๐๓๐.๘๐๓/๒๘๓ ลง ๓๑ มี.ค.๕๔ ส่งตัวปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมกำลังพิเศษ ห้วง ๑๑ เม.ย. ๕๔ –๑๑ มิ.ย. ๕๔
๑.๒ วิทยุ บก.สอ.บช.ตชด.ที่ ๐๐๓๐.๘๐๓/๗๐๓ ลง ๒๐ ธ.ค.๕๔ ส่งตัวปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมกำลังพิเศษ ห้วง ๙ ม.ค. ๕๕ –๙ ก.พ. ๕๕
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต.
๒.๑ คำสั่งยุทธการที่ ๔ (พิทักษ์ใต้ ๕๑/๒) บก.สอ.บช.ตชด. หมายเลขอ้างสาส์น กบ ๐๔๕๑ ลง ๒๘ มี.ค.๕๑ เรื่องจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ห้วง ๑ เม.ย.๕๑ –๓๐ ก.ย.๕๑
๒.๒ คำสั่งยุทธการที่ ๑๒ (พิทักษ์ใต้ ๕๒/๑) บก.สอ.บช.ตชด. หมายเลขอ้างสาส์น กบ ๑๔๕๑ ลง ๒๔ ก.ย.๕๑ เรื่องจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ห้วง ๑ ต.ค.๕๑ –๓๑ มี.ค.๕๒
๒.๓ คำสั่งยุทธการที่ ๑๐ (พิทักษ์ใต้ ๕๒/๒) บก.สอ.บช.ตชด. หมายเลขอ้างสาส์น ทอ ๑๘๕๒ ลง ๒๕ มี.ค.๕๒ เรื่อง จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ห้วง ๑ เม.ย.๕๒ –๓๐ ก.ย.๕๒
๒.๔ คำสั่งยุทธการที่ ๑๙ (พิทักษ์ใต้ ๕๓/๑) บก.สอ.บช.ตชด. หมายเลขอ้างสาส์น ทอ ๓๐๕๒ ลง ๒๔ ก.ย.๕๒ เรื่อง จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ห้วง ๑ ต.ค.๕๒ – ๓๑ มี.ค.๕๓
๒.๕ คำสั่งยุทธการที่ ๑๓ (พิทักษ์ใต้ ๕๔/๑) บก.สอ.บช.ตชด. หมายเลขอ้างสาส์น ทอ ๒๗๕๓ ลง ๒๓ ก.ย.๕๓ เรื่องจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ห้วง ๑ ต.ค.๕๓ –๓๑ มี.ค.๕๔
๓. ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจรักษาความปลอดภัย

  • ปฎิบัติหน้าที่นายตำรวจรักษาความปลดภัยให้กับ รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.ดร. เฉลิม อยู่บำรุง ตามคำสั่ง บก.สอ.บช.ตชด. ที่ ๗๐๓/๒๕๕๕ ลง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕

๔. ภารกิจโดดร่มทบทวน

  • ตามหนังสือ บก.สอ.บช.ตชด. ที่ ๐๐๓๐.๘๔/๑๙๒๕ ลง ๒๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเอง รุ่นที่ ๒/๕๖ ห้วงที่ ๗ – ๑๑ ม.ค.๕๖


การถึงแก่อนิจกรรม

เนื่องจาก หัวใจและเส้นเลือดได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุจากการโดดร่ม